Oppdragsgivere/Tjenester

Uthushagen Plan har ellers nødvendig planleggingsverktøy for håndtering av elektroniske kart samt tofrekvent GPS - utstyr med RTK - måling og totalstasjon for div. oppmålings- og utstikkingsoppdrag.

Aktuelle oppdragsgivere og tjenester:
 

OppdragsgivereTjenester
  
Skogeiere →Rådgivning
→Utarbeidelse av områdeplan landbruksveger
→Utarbeidelse av detaljplaner veg, nyanlegg og ombygging.
→Anleggsledelse
→Utarbeidelse av kostnadsfordelinger
→Bistand ved organisering av vegvedlikehold
→Sakkyndig bistand - vegsaker
→Sakkyndig bistand - vernesaker
→Utstikking
→Grusanalyse
→Innmåling og koordinatfesting 
  
Fylkesmannen →Samfunnsplanlegging veg - oversiktsplan
→Sakkyndig bistand - vegsaker
→Sakkyndig bistand - vernesaker 
  
Kommunene →Samfunnsplanlegging veg - oversiktsplan
→Sakkyndig bistand - vegsaker
→Vedlikeholdsorganisering
→Bistand ved vedlikeholdskontroll og godkjenning
→Eiendomsoppmåling, kartforretninger 
  
Staten v / miljøv.d. →Sakkyndig bistand ved barskogvern 
  
Utmarkslag →Hyttefeltplanlegging
→Innmåling/utstikking og koordinatfesting 
  
Jordskifteverket →Sakkyndig bistand i vegsaker 
  
Jernbaneverket →Planlegging av erstatningsveger i forbindelse med nedlegging av      planoverganger
 
  
Maskinentreprenører →Bistand av forskjellig art.